Gerealiseerde
projecten en
opdrachtgevers

Projecten

Implementatie Mantelzorgtest

12/2022 – heden

Voor Stichting Mantelzorgtest begeleiding van de implementatie van de test bij gemeenten.

Procesbegeleider Sociaal Domein Gemeente Bernheze

12/2022 – 10/2023

Begeleiding van beleidsteam zorgzame gemeente in de ontwikkeling van een meerjaren beleidsplan waarin de integrale visie van gemeente Bernheze op het sociaal domein is vastgelegd. En het realiseren van de doorvertaling naar een uitvoeringsprogramma.

Opzetten en begeleiden inwonersparticipatie in het Sociaal Domein voor de Gemeente Valkenswaard

05/2021 – 10/2022

Inrichten, implementeren en verankeren van een nieuwe aanpak van inwonersparticipatie in het Sociaal Domein.

Sociaal Makelaar/Coördinator een tegen eenzaamheid

11/2019 – 05/2023

Voor de gemeente Waalwijk als Sociaal Makelaar verantwoordelijk voor het versterken van het voorliggend veld, het ontdekken van nieuwe vormen van samenwerking en het bevorderen van informele hulp tussen inwoners onderling en het signaleren en oplossen van hiaten tussen informele zorg/begeleiding en professionele zorg/ondersteuning. Daarnaast in de functie van coördinator een tegen eenzaamheid het versterken en begeleiden van de lokale coalitie van ruim 50 organisaties om gezamenlijk eenzaamheid aan te pakken en nieuwe activiteiten te stimuleren

Onderzoek inwonersparticipatie Gemeente Valkenswaard

10/2020 – 01/2021

Onderzoek en advies naar de invulling van inwonersparticipatie in het Sociaal Domein naar aanleiding van het collectieve vertrek van de Adviesraad Sociaal Domein.

Projectleider Digitale Veerkracht

08/2017 – 04/2019

Ontwikkeling en implementatie digitaal dienstenpakket in co-creatie met ouderen in twee dorpskernen in De Kempen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Procesbegeleider transformatie Sociaal Domein Gemeente Gorinchem

08/2017 – 04/2019

Procesbegeleiding en ondersteuning van de gemeente bij het transformatieproces van het team Samenleving. De werkzaamheden betreffen het in kaart brengen van de transformatieagenda met bijgewerkte planning, mijlpalen overzicht en communicatie agenda. Verder voorbereiding en inhoudelijke ondersteuning van de bijeenkomsten met het transformatieteam en coaching en begeleiding van de professionals rondom de transformatie en meedenken over de invulling van het opleidingsprogramma.

Projectleider Digitale Veerkracht De Kempen

04/2017 – 04/2019

Ontwikkeling en implementatie digitaal dienstenpakket in co-creatie met ouderen in twee dorpskernen in De Kempen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en het opbouwen van een sociaal netwerk. Het project ontvangt een subsidie van FNO. Hieronder vind u link naar een video die een goed beeld schept van dit project:

Video project Digitale Veerkracht De Weebosch

Adviseur project realisatie Alzheimerwoningen, De Weebosch

09/2016 – 09/2017

Ondersteuning bieden bij het schrijven van het Plan van Aanpak voor het realiseren van een cluster (4-6) seniorenwoningen op De Weebosch, gemeente Bergeijk. Deze woningen zijn geschikt om Alzheimerpatiënten in hun eigen vertrouwde Weebosch te kunnen verzorgen of verplegen.

Adviseur en projectleider implementatie WeHelpen – Gemeente Gorinchem

12/2015 – 07/2018

Het ondersteunen van de Gemeente Gorinchem bij de implementatie van het digitale platform WeHelpen.nl, door:

  • het opzetten van een ambassadeursnetwerk
  • het maken van een communicatieplan en plan van aanpak en ondersteuning bieden bij de uitvoering
  • het koppelen aan en initiëren van lokale burgerinitiatieven aan de implementatie

Adviseur opzetten samenwerkingsverband lokale verenigingen in Riethoven

11/2016 – 06/2017

In opdracht van de werkgroep Zorg in Eigen Dorp (ZieD) ondersteunen van het opzetten van een breed samenwerkingsverband met lokale verenigingen en belangengroepen om de integrale aanpak bij projecten rondom leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Adviseur implementatie WeHelpen Lumens groep – vrijwilligerspunt Eindhoven

07/2014 – 07/2015

WeHelpen.nl is een innovatieve digitale marktplaats voor het vinden, organiseren en delen van hulp. Via WeHelpen kan zorg en hulp rondom mensen makkelijk georganiseerd worden.

Het ondersteunen van de implementatie van WeHelpen in Eindhoven door het opzetten van een ambassadeursnetwerk en het maken van een plan van aanpak.

Coach In Voor Zorg Traject / Pluryn Nijmegen

07/2014 – 11/2015

Verbreden en verdiepen om te komen tot een gestructureerd en strategisch ingebed eHealth-programma binnen Pluryn. Doel van het programma is de zelfredzaamheid van cliënten en de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de zorg efficiënter uit te voeren (meer met minder).

Dit doet Bteken door het eHealthprogramma in zijn geheel, maar ook op specifieke onderdelen, voor de gehele organisatie zichtbaar te maken en daarbij benoembaar te verbinden aan de strategische koers en doelstellingen van Pluryn:

  • Het eHealthprogramma wordt binnen de gehele organisatie ingebed in het primaire proces.
  • Het eHealthprogramma wordt uitgezet binnen de veranderstrategie, waarbij enerzijds rekening gehouden wordt met de wensen en de kenmerken van Pluryn en anderzijds ondersteunend is bij het behalen van de doelen van het totale programma en de specifieke onderdelen/projecten daarbinnen.

Adviseur Rode Kruis Eindhoven

02/2014 – 07/2016

Het bieden van ondersteuning aan bestuur, afdelingsmanager en betrokken vrijwilligers bij het herformuleren van strategie en aanpak van de afdeling mantelzorgondersteuning dementie. Hierbij wordt gezocht naar samenwerking met andere belanghebbenden en aansluiting bij de wijkgerichte aanpak van het Rode Kruis.

Adviseur expertteam domotica Archipel Zorggroep

02/2014 – 07/2014
Het bieden van ondersteuning aan het Expertteam Domotica en het Management Team, bij het formuleren van een nieuwe visie en beleid rondom de inzet van domotica bij extramurale cliënten.

Projectleider– project implementatie WeHelpen in Gemeente Best

06/2013 – 07/2014
Het ondersteunen van de Gemeente Best en de lokale welzijns- en vrijwilligersorganisaties met het proactief in zetten van WeHelpen bij het organiseren van informele zorg en mantelzorg.

Opzetten en implementeren van een communicatieplan, creëren van draagvlak, enthousiasmeren van betrokken partners en het bevorderen van nieuwe vormen van samenwerking tussen informele en formele zorg.

Het leggen van verbindingen tussen organisaties onderling en het koppelen van vraag en aanbod zorgen voor een succesvolle implementatie.

Integraal projectleider Proteion Thuis

06/2013 – 07/2014

Proteion is een zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg en oostelijk Noord-Brabant met 4.000 medewerkers en 1.500 vrijwilligers. Zij bieden het complete aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Adviseren en ondersteunen van de projectleider bij de ontwikkeling en implementatie van een digitaal serviceplatform.

Ontwikkelen van toekomstbestendige producten gebaseerd op de klantbehoeften, waarvan de zorg- en welzijnsprofessionals op een zo optimaal mogelijke manier gebruik maken.

Vanzelfsprekend koppelt Bteken de ontwikkeling van dit serviceplatform aan de koers en strategie van Proteion Thuis. Om tot een integrale aanpak te komen is het noodzakelijk om ook andere ontwikkelingen binnen Proteion (o.a. “Zorg op afstand”) hierin mee te nemen.

Adviseur Coöperatie ThuisVerbonden – project Community Welzijn Zorg

01/2013 – 07/2015

Een proactief burgerinitiatief om tot een netwerk te komen gericht op preventie, welzijn, zorg en communicatie. Dit initiatief werkt nauw samen met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente en wordt daar breed gedragen.

Ondersteunen en adviseren bij de ontwikkeling en implementatie van een digitaal community platform. Bteken is eindverantwoordelijk voor het, in nauwe samenwerking met de zorg- en welzijnspartners, ontwikkelen van de diensten en de content van dit platform. Om richting te geven aan het borgen wordt er nauw samengewerkt met intra- en extramurale zorgorganisaties, gemeente en welzijnsorganisaties.

Daarnaast is Bteken verantwoordelijk voor het formuleren van het Businessmodel, waarbij vanzelfsprekend de diverse belangen van de betrokken organisaties in acht worden genomen.

Bteken staat verder in contact met de provincie, die een subsidie in het kader van leefbaarheid@brabant ter beschikking heeft gesteld, en Fontys Hogeschool in verband met hun onderzoek naar de maatschappelijke effecten van community vorming.

Privacyverklaring Cookieverklaring Algemene voorwaarden